รับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน

ทน.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับ ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน จำนวน2 ทุน ระหว่างวันที่ 16-29 พฤษภาคม 55 ณ สำนักการศึกษาชั้น 5 เทศบาลนครภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 22 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.6
3.มีผลการเร...ียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.มีผลการเรียนวิชาภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 3.50
5.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 3 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
6.มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
7.มีผู้รับรองอุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-212725

ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ เทศบาล นครภูเก็ต